Próg wyznaczają jej przepisy prawa, w tym wymóg rzetelności dziennikarskiej, szczególne obowiązki mediów publicznych i zakaz emisji treści dyskryminujących i nawołujących do nienawiści. Skala oraz przyczyny przemocy domowej — stereotypy związane z płcią, zwyczaje czy tradycje dotyczących kobiet i mężczyzn wymagają zaplanowanego, kompleksowego i długookresowego programu działania instytucji państwa. Będzie także wymagał współpracy na wielu poziomach.

A jak wygląda kwestia społecznego poparcia dla pełnej liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce? Czy wyrok i związane z nim protesty zmieniły coś w społecznej percepcji tej sprawy? W badaniach od lat wyraźnie widać różnice w odpowiedziach badanych w zależności od tego w jaki sposób sformułujemy pytanie.

Dlaczego narcyzi kłamią?

Jeśli sugeruje się w nim podmiotowość płodu, a pomija podmiotowość kobiety, to mamy niższe poparcie dla legalnej aborcji, niż w sytuacji odwrotnej. Niemniej zdecydowana większość badań pokazuje, że tendencja pro-liberalizacyjna umocniła się po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w październiku roku. Wspomniany wyrok, jak już podkreślaliśmy, wywołał w społeczeństwie silne emocje. Czy widać już może jakąś polityczną reprezentację tych emocji? Temat aborcji jest tak obecnie ważny w debacie publicznej, że każda formacja polityczna jest niejako zmuszona, by jakoś się ustosunkować zarówno do wyroku TK, jak i samej jego materii.

W tym sensie szokującą jest dla mnie reakcja największej formacji opozycyjnej, Koalicji Obywatelskiej, która… poprosiła o więcej czasu, by wyklarować jakieś stanowisko. To ugrupowanie wyraźnie ma problem, ponieważ w jego skład wchodzą zarówno bardzo konserwatywni politycy jak i tacy, którzy w kwestii praw reprodukcyjnych kobiet prezentują progresywne poglądy. Dlatego z jednej strony KO chce politycznie zagospodarować emocje strajku i część jej polityków bierze aktywny udział w protestach, a z drugiej — nie jest w stanie wykrzesać z siebie żadnego spójnego komunikatu w tej sprawie.

Lewica jest w kwestii aborcji zdecydowana. Równocześnie jedna z posłanek lewicy, Magdalena Biejat, zwraca się do całej opozycji i proponuje jak najszybsze przyjęcie przez sejm tzw. Skrajnie prawicowa Konfederacja domaga się dalszego zaostrzenia zakazu aborcji, natomiast centroprawicowe PSL oraz Ruch Szymona Hołowni proponują zorganizować referendum w tej sprawie. Jaka jest opinia protestujących na temat referendum? Natomiast postulaty dotyczące podmiotowości cielesnej oraz możliwości samostanowienia i decydowania o sobie, które bardzo wybrzmiewały podczas protestów, wzmocniły u wielu protestujących przeświadczenie, że referendum jest bezsensowne, a sama jego propozycja jest oburzająca, gdyż nie może być tak, Podtrzymuje traktowanie ludzi większość społeczeństwa będzie decydować o Podtrzymuje traktowanie ludzi, co kobiety mogą robić ze swoim ciałem.

Ta postawa coraz bardziej wybrzmiewa i to widać w reakcjach na propozycję referendum. Zostańmy jeszcze chwile przy tym, jak protestujący odbierają uczestników sceny politycznej. Czy protestujący identyfikują się z tymi ugrupowaniami, które istnieją? Czy może uważają, że wszyscy dotychczasowi politycy ich zawiedli i oni dopiero czekają na swoją polityczną reprezentację?

Myślę, że te dwie postawy, które Pan nakreślił, nie wykluczają się. Często jest tak, że nie czujemy się do końca reprezentowani, ale jednocześnie popieramy którąś partię, bo jej postulaty są nam najbliższe. Sądzę, że taka postawa występuje wśród protestujących najczęściej, ale najbardziej radykalna ich część — która mówi o aborcji na żądanie bez żadnych regulacji prawnych — odczuwa brak mocnej reprezentacji politycznej. Jakie jest Pani podejście do tej sprawy?

Jestem w tej sprawie rozdarta. Ogromna część centrum uważa, że najlepszym rozwiązaniem będzie powrót do tzw. To deklaracja, którą słychać było wśród wielu osób uczestniczących w protestach sprzeciwiających się zaostrzeniu ustawy aborcyjnej, gdyż uważały, że to zaburza porządek społeczny. Taką opinię słychać szczególnie u osób niezaangażowanych w ruch feministyczny i działania na rzecz praw reprodukcyjnych kobiet.

Obawa o pogłębienie polaryzacji światopoglądowej podzielają tak niektórzy socjolodzy, jak i umiarkowana część opinii publicznej. Wprowadzenie ustawy antyaborcyjnej w roku spotkało się z ogromnym sprzeciwem społecznym — Polki nie chciały wprowadzenia w tej formie ograniczenia dokonywania aborcji. Przez kolejne lata prosiłyśmy, rozmawiałyśmy, próbowałyśmy merytorycznie przekonywać. W pewnym momencie dyskusja dotycząca aborcji w Polsce wyglądała tak, że i aktywistki, i osoby, które doświadczyły przemocy ze strony systemu, prosiły i argumentowały na rzecz swoich naprawdę podstawowych praw, podczas gdy władza pozostawała na prośby głucha Podtrzymuje traktowanie ludzi kolejne przepisy.

Powołują się na nią lekarze odmawiając kobietom legalnej aborcji, ale też recept na środki antykoncepcyjne, czego klauzula nie obejmuje. Nastąpił moment w którym przestajemy prosić, by ktoś zaczął nas traktować jak ludzi. Kwestia niskich wynagrodzeń jest kluczowym problemem wielu pracowników i pracownic przemysłu, których praca nie pozwala na wydobycie się ich z ubóstwa.

Godną płacę należy uznać za kluczowy komponent pozwalający na godne życie. Bez uwzględnienia tych aspektów płacy, nie może ona spełniać kryteriów płacy, przyczyniającej się do zabezpieczenia wszystkich aktywności życiowych człowieka, wraz z prawem do edukacji, do rozwoju i zabezpieczającą równe traktowanie kobiet i mężczyzn.

Liczne badania na ten temat ukazują, że problematyka niskich płac wpływa w sposób istotny na poziom życia i wychodzenia z ubóstwa milionów ludzi pracujących w zakładach produkcyjnych dla zagranicznych firm, budujących w ten sposób swoją potęgę finansową.

Bol ostry w stawie na ramie Rano boli wszystkich stawow, co robic

Przykłady nieprzestrzegania praw pracowniczych Międzynarodowa Organizacja Pracy zwraca uwagę, że kluczowymi problemami, jakie spotkać można przy produkcji skóry i obuwia to: niskie pensje, słaby poziom uzwiązkowienia i organizowania się pracowników, brak równej płacy dla mężczyzn i kobiet, przemoc, molestowanie i mobbing. Bardzo smutnym przykładem jest śmierć dziewięciu pracowników i strażnika z garbarni w Tamil Nadu w Indiach.

Późniejsze badania osadu wykazały, że zawierał chrom, a także wiele innych niebezpiecznych substancji. Innym ważnym aspektem jest obecność pracy dzieci w przemyśle obuwniczym. Zgodnie z badaniem i raportem organizacji SOMO zajmującej się konkretnie tym aspektem, praca dzieci jest na porządku dziennym w małych i średnich zakładach produkcyjnych w Indiach, Brazylii czy w Chinach. Wynika to z ubóstwa rodziny, braku kontroli zewnętrznej i przyzwolenia lub braku ingerencji ze strony zamawiających firm.

Badania i działania kampanijne dotyczące tego przemysłu są składową szerszej kampanii wzywającej do zlikwidowania zjawiska pracy dzieci na świecie Zobacz: www. Fakt: Osoby nieletnie w wieku lat pracowały w zakładach produkujących buty i w garbarniach, w takich krajach jak Indie, Brazylia, Chiny, Indonezja. Z kolei rasizm to zespół poglądów, uprzedzeń charakteryzujących się przekonaniem o gorszej naturze osób przynależnych do innej grupy etnicznej i o innym kolorze skóry.

Przekonania te nie znajdują żadnych naukowych potwierdzeń i są głęboko krzywdzące. W Podtrzymuje traktowanie ludzi szczególnym dniu przypominamy 20 rekomendacji RPO, o tym, jak walczyć z problemem mowy Podtrzymuje traktowanie ludzi Zmiany prawa 1. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego - art.

Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego pod kątem penalizacji członkostwa w organizacjach promujących lub podżegających do nienawiści rasowej czy uczestnictwa we wszelkich rodzajach tego typu działań 3. Wprowadzenie ustawowej definicji mowy nienawiści. Najszerzej stosowaną definicją mowy nienawiści jest definicja zawarta w rekomendacji nr R 97 20 Komitetu Ministrów Rady Europy w kwestii wypowiedzi szerzących nienawiść.

Zgodnie z tą rekomendacją, za mowę nienawiści powinna zostać uznana każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, podżega, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji, włączając w to nietolerancję wyrażaną w formie agresywnego nacjonalizmu lub etnocentryzmu, dyskryminacji lub wrogości wobec mniejszości, migrantów lub osób wywodzących się ze społeczności imigrantów Zmiany dotyczące walki z mową nienawiści w internecie 4.

Utworzenie kodeksów dobrych praktyk przez dostawców usług internetowych, ale też przez organizacje pozarządowe, w tym, w szczególności, przez organizacje handlowe, zawodowe lub konsumenckie; zachęcenie przez organy władzy publicznej do tworzenia tego typu kodeksów 5. Powołanie niezależnych punktów kontaktowych i organów doradczych, które będą czuwały nad egzekwowaniem obowiązków dostawców usług internetowych, w tym również obowiązków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się mowy nienawiści 6.

Uświadomienie administratorów komercyjnych internetowych portali informacyjnych odnośnie szerokiego zakresu obowiązków moderowanie, filtrowanie, usuwanie komentarzy w odniesieniu do wpisów, które mogą stanowić mowę nienawiści 7. Wprowadzenie po stronie usługodawców internetowych obowiązku zawiadamiania organów ścigania w przypadku działań stanowiących mowę nienawiści jako czyn bezprawny - pod groźbą proporcjonalnej sankcji administracyjnej 8.

Udoskonalenie procedury notice and takedown - doprecyzowanie pojęcia wiarygodnej wiadomości, obowiązku wprowadzenia przez dostawców usług internetowych formularza umożliwiającego zgłaszanie on-line bezprawnych treści, a także doprecyzowania terminów przewidzianych na ich usunięcie 9.

Krem do leczenia zatrzymania artrozy Bol stawow w supercoolingu

Opracowanie i prowadzenie publicznie dostępnej listy zaufanych podmiotów zgłaszających Zmiany dotyczące świadomości społecznej i prawnej Kampanie społeczne adresowane do młodzieży szkolnej dotyczące mowy nienawiści co może być powiązane z tematyką bezpieczeństwa w sieci Szkolenia, warsztaty i treningi w szkołach na temat szkodliwości mowy nienawiści Szkolenia metodyczne dla nauczycieli w zakresie mowy nienawiści Szkolenia z prawnych aspektów mowy nienawiści adresowane do policjantów, prokuratorów oraz sędziów; weryfikacja działań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w tym zakresie Uwzględnienie tematyki mowy nienawiści w szkoleniach dla adwokatów i radców prawnych w ramach aplikacji oraz szkoleń uzupełniających Zmiany związane z działalnością organów władzy publicznej Wydanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekomendacji na temat mowy nienawiści w trybie art.

Dokonanie kompleksowej, zewnętrznej analizy działalności Komisji Etyki Poselskiej w przedmiocie reakcji na mowę Podtrzymuje traktowanie ludzi Dokonanie kompleksowej analizy działalności prokuratury w zakresie walki z mową nienawiści, pod kątem realizacji wytycznych Prokuratora Generalnego z 26 lutego r.

Rozważenie aktualizacji powyższych wytycznych, szczególnie w kontekście obejmowania ochroną osób indywidualnych pełniących funkcje publiczne, dotkniętych zmasowanymi aktami przemocy werbalnej prowadzenie spraw z urzędu przez prokuraturę Przegląd wszystkich umorzonych spraw przez prokuraturę z okresu ostatnich 3 lat, w których możliwe było postawienie zarzutów promowania mowy nienawiści lub związanych z tym gróźb karalnych Zachęcanie partii politycznych do podpisywania Karty Europejskich Partii Politycznych na rzecz społeczeństwa nierasistowskiego zgodnie z rekomendacją Europejskiego Komitetu Przeciwko Rasizmowi i Niedyskryminacji nr 15 z 8 grudnia r.

Zaangażowanie władz miast oraz innych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz walki z mową nienawiści na poziomie kampanii społecznych, edukacji w szkołach oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi W dniu Walki z Dyskryminacją Rasową warto jednak pamiętać, że tylko część zmian da się wprowadzić przez regulacje prawne czy zmiany procedur.

Kupuj odpowiedzialnie

Większa część pracy i zaangażowania leży w rękach społeczeństwa. To od nas, obywateli i obywatelek, zależy czy stworzymy bezpieczną i otwartą wspólnotę. Podejmowanie przez polskie samorządy uchwał przeciw tzw. Korzystanie z wolności słowa wiąże się z obowiązkami i odpowiedzialnością, zwłaszcza w przypadku władz publicznych, które nie powinny angażować się w nawoływanie do nienawiści, ani żaden dyskurs stygmatyzujący osoby LGBTIQ, a stanowczo potępiać takie narracje oraz przeciwdziałać im.

Zwalczanie nierówności jest obowiązkiem wymagającym wspólnych wysiłków i działań na każdym szczeblu władzy. Rezolucja została przyjęta głosami, przy przeciwnych, a 46 europosłów wstrzymało się od głosu.

Account Options

Sytuacja osób LGBTIQ w Polsce wciąż wywołuje niepokój wielu instytucji działających na rzecz ochrony praw człowieka i poszanowania wspólnych, uniwersalnych wartości. Osoby nieheteronormatywne stały się bowiem w ostatnich latach celem licznych ataków, piętnowania i wykluczania z życia społecznego, opartych na uprzedzeniach i stereotypach. Ponadto wszystkie fundusze UE zarządzane na podstawie rozporządzeń w sprawie wspólnych przepisów na lata — muszą być zgodne z zasadą niedyskryminacji i prawami podstawowymi określonymi w Traktacie, włącznie z niedyskryminacją ze względu na orientację seksualną.

Share on Twitter W październiku roku prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce zostały znacząco uszczuplone.

Dla zapewnienia sprawiedliwego i równego traktowania, a w tym bezpieczeństwa i ochrony osobom LGBTIQ, niezbędne jest nie tylko wycofanie się z dyskryminujących uchwał, ale też podjęcie działań pozytywnych w obszarach wskazanych w rezolucji Parlamentu Europejskiego, w tym: w zakresie edukacji, dla zapewnienia bezpiecznych warunków nauki wszystkim dzieciom, poprzez podkreślanie znaczenia różnorodności i szacunku należnego każdemu człowiekowi, zapewnienie wolności zgromadzeń, ustanowienie skutecznych środków ochrony przed dyskryminacją, napaścią, nękaniem lub groźbami, wprowadzenie zakazu terapii konwersyjnych, przyjęcie regulacji zapewniających ochronę ze względu na tożsamość płciową lub cechy płciowe.

Osoby LGBTIQ w całej Unii Europejskiej powinny cieszyć się swobodą życia i publicznego okazywania swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, ekspresji płciowej i cech płciowych bez obawy przed nietolerancją, dyskryminacją lub prześladowaniem z tych powodów. Pojawił się pomysł wprowadzenia na terenie wszystkich państw wspólnoty tzw. RPO pokazał publiczności programu publikację Biura "Nasze prawa" zbierającą w jedno wszystkie akty prawne, które chronią prawa człowieka w Polsce.

Odniósł się w ten sposób do krytyki jego działalności ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli widzę, że program plus wyrównał szanse mieszkańców małych miast i wsi, to nie mówię, że to zły program. Natomiast nie będę uciekał od krytyki w sytuacjach, które zagrażają prawom i wolnościom jednostki — powiedział. Rzecznik praw Podtrzymuje traktowanie ludzi ocenił, że wsparcie jego działań ze strony instytucji uniujnych jest naturalne. To jest też zakres kompetencji organów unijnych - mówił.

„Przestajemy prosić, by ktoś zaczął nas traktować jak ludzi. Po prostu tego żądamy”

Jest zupełnie naturalne, że Komisja Europejska interesuje się, w jaki sposób postanowienia dyrektywy są realizowane na gruncie krajowym — powiedział Adam Bodnar.

To jest przepisktóry Podtrzymuje traktowanie ludzi Unii Europejskiej wykonywanie kompetencji w zakresie spraw równościowych. A instytucja RPO musi reagować w różnych sytuacjach dyskryminowania ze względu na religię, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, nawet jeśli spotyka się za to z krytyką.

Warto przypomnieć, że impulsem do stworzenia takiego wydarzenia były idee feministyczne: walka o prawa kobiet oraz prawa wyborcze. Jesteśmy w połowie drogi po równość: na możliwych punktów w Gender Equality Index Polska zdobyła Przedstawiamy postulaty równościowe, o których Rzecznik mówi głośno od wielu lat.

Na punktów w Gender Equality Index, europejskim narzędziu zbierającym 31 wskaźników dotyczących równości płci, Polska zdobyła 56 punktów i zajmuje Jesteśmy obecnie o 12 pkt niżej niż unijna średnia. Dlatego nadal musimy mówić o problemach kobiet jako całej grupy, mimo że w rzeczywistości społecznej mają one bardzo różne potrzeby na różnych etapach życia, a płeć nie jest jedyną cechą, jaka je identyfikuje. Ta cecha sprawia jednak, że napotykają problemy z realizacją prawa do godnej emerytury, do równości w pracy, pewności siebie kształtowanej już na etapie edukacji, prawa do niezależności finansowej, którą zapewnia sprawiedliwy rynek pracy, czy możliwości łączenia różnych ról społecznych - życia zawodowego i prywatnego.

Zawdzięczamy to wprowadzeniu w r.

Jesteś tutaj

Skuteczność tego narzędzia jest jednak ograniczona. To był początek zmian w dobrym kierunku - nadal jednak na polskiej scenie politycznej kobiety są w mniejszości. W Senacie kobiety stanowią tylko 13 proc. Po wyborach w roku Rzecznik Praw Obywatelskich sformułował rekomendacje dla władz, partii politycznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w których zwrócił uwagę na bariery stojące przed kobietami, które chciałyby zaangażować się politycznie, m.

Polacy i Polki popierają ideę wyrównania szans w życiu publicznym i politycznym. Prawa reprodukcyjne kobiet Brak odpowiedniej reprezentacji w życiu publicznym sprawia, że problemy kobiet są załatwiane poza nimi. Tak się stało w r.

Choroba plus-phalangeal Masc z bolem w stawach barkowych

Nie poprawiły się równocześnie w żaden sposób standardy opieki okołoporodowej, dostęp do gabinetów ginekologicznych, badań prenatalnych czy edukacji seksualnej. Liczne protesty przeciwko temu wyrokowi w całym kraju zostały przez władzę zignorowane, a momentami tłumione.

Pandemia pogłębiła dodatkowo niepewność Polek dotyczącą macierzyństwa m. Rodzicielstwo Zepchnięcie kobiet do sfery prywatnej skutkuje ich dodatkowymi obowiązkami: prócz pracy zawodowej mają ogromne obowiązki.

Jest to kolejny przejaw nierówności płci. Nie da się tego zmienić bez rozwoju sieci przedszkoli, żłobków i klubików, ale też bez zmiany nastawienia mężczyzn do nieodpłatnej pracy w domu i pełnienia ról rodzinnych. Między a rokiem liczba placówek opieki nad dziećmi wzrosła siedem razy w r. Postaw mężczyzn, jak podkreśla RPO, nie da się zmienić bez debaty i kampanii społecznych przeciwdziałających stereotypowemu postrzeganiu ról społecznych kobiet i mężczyzn.

Bardzo ważne jest zachęcanie ojców do korzystania z urlopu rodzicielskiego. Choć uprawnieni do niego są oboje rodzice, w przeważającego większości wciąż korzystają z niego matki. Przemoc w życiu kobiet Przemoc domowa i seksualna należy do najbardziej dotkliwych naruszeń praw człowieka, z którym spotykają się kobiety na całym świecie. Rzecznik rekomendował opracowanie i wdrożenie efektywnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet ze względu na płeć.

Skala oraz przyczyny przemocy domowej — stereotypy związane z płcią, zwyczaje czy tradycje dotyczących kobiet i mężczyzn wymagają zaplanowanego, kompleksowego i długookresowego programu działania instytucji państwa. Bez przemyślanego, długofalowego programu nie uda się wyeliminować społecznych i kulturowych powodów, które powodują krzywdę.

Rzecznik ma świadomość znaczenia zakazu zgromadzeń publicznych wobec stanu epidemii i ochrony zdrowia publicznego. Niemniej Podtrzymuje traktowanie ludzi wolności zgromadzeń nie mieści się w granicach kompetencji Rady Ministrów. Ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie, a nie mogą one naruszać istoty wolności i praw.

  • Rodzaje leczenia chorob stawow
  • Zaopowiedzi takie budzą poważne obawy obywateli - wynika ze skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • Leczenie zapalenia otoczenia obrzek ramienia
  • Danabol bolu stawow
  • The complainant, however, maintains its point of view that the aid for the agricultural distilleries is unlawful because of the unequal treatment.
  • Rozporządzeniem rządu zakazano nie tylko "organizowania zgromadzeń" — jak wcześniej - ale również samego w nich udziału Budzi to wątpliwości RPO ze względu na konieczność ochrony konstytucyjnie zagwarantowanej wolności zgromadzeń Jej ograniczenie nie mieści się bowiem w kompetencjach Rady Ministrów — można to uczynić tylko ustawą, która nie może jednak naruszać istoty wolności i praw Ponadto niezgodnie z Konstytucją zróżnicowano zasady organizowania pogrzebów świeckich oraz religijnych Z uwagi na konieczność ochrony wolności zgromadzeń art.

Nawet wobec wprowadzenia stanu wyjątkowego możliwe jest jedynie ograniczenie organizacji zgromadzeń, a nie udziału w nich.

RPO wielokrotnie podkreślał, że ograniczenie wolności zgromadzeń publicznych w taki sposób, by w zgromadzeniu mogło uczestniczyć jedynie 5 osób, w praktyce prowadzi do naruszenia istoty tej konstytucyjnej wolności.

Kwestia ta była już wielokrotnie rozstrzygnięta przez sądy. Ponadto RPO zwraca uwagę na wątpliwości dotyczące różnic we wprowadzonych obostrzeniach prawnych dotyczących organizacji pogrzebów o charakterze religijnym oraz świeckich.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów do 3 maja r. Przepis ten nie znajduje zastosowania do ceremonii świeckich organizowanych w obiektach należących do władz samorządowych.

Sign up to the newsletter

Z informacji medialnych wynika, że został on dodany do rozporządzenia z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia. Tymczasem rozróżnienie co do zasad organizowania pogrzebów świeckich oraz pochówków religijnych nie Podtrzymuje traktowanie ludzi ani racjonalnego, ani prawnego uzasadnienia. Stanowi poważne naruszenie konstytucyjnych zasad równości oraz wolności sumienia i wyznania osób niewierzących, których prawo do godnego pochówku np. Tym samym wprowadzone ograniczenia prowadzą do naruszenia zasad Konstytucji z art.

Rzecznik rekomenduje niepowielanie takiego niekonstytucyjnego rozróżnienia w ewentualnych kolejnych regulacjach. A za podanie nieprawdy w spisie grozi kara. Dostępność formularza dla osób niewidomych i słabowidzących Rzecznik zwracał już uwagę Dyrektora Centralnego Biura Spisowego na potrzebę zapewnienia dostępności formularza ankiety NSP Odpowiedział, że przygotowana interaktywna aplikacja formularzowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i jest dostosowana do standardu WCAG 2.

Mimo tych zapewnień ankieta spisu pozostaje niedostępna dla osób niewidomych i słabowidzących. Program czytający nie może odczytać części pytań formularza. Nadal nie jest też możliwe obsłużenie formularza przy użyciu samej klawiatury. Przy konstruowaniu ankiety niezbędne jest uwzględnienie potrzeb wszystkich ankietowanych, także osób z różnymi niepełnosprawnościami. Obowiązkiem Prezesa GUS jest zapewnienie takich warunków oraz metod spisu, aby każdy mógł w nim uczestniczyć, niezależnie od stanu zdrowia, wieku czy zakresu pomocy.

Dostosowanie pytań i odpowiedzi do sytuacji osób niebinarnych, transpłciowych i par jednopłciowych w związkach małżeńskich z zagranicy Tożsamość płciowa jest integralną częścią godności i człowieczeństwa każdej istoty ludzkiej i nie może być przyczyną dyskryminacji.

Leczenie stop stawow zapalenia stawow Zel do stawow chorych

Podlega ona ochronie prawnej, a obowiązkiem władz publicznych jest uszanować ją i powstrzymać się od jakiejkolwiek dyskryminacji na jej tle art. Jedną z postaci tożsamości płciowej jest tożsamość transpłciowa. Zjawisko transpłciowości obejmuje też tzw. Sądowe uzgodnienie płci następuje na mocy orzeczenia sądu w trybie art. Potwierdza ono jedynie fakt przynależności danej osoby do określonej płci.

Dlatego w Podtrzymuje traktowanie ludzi osób z potwierdzoną tożsamością transpłciową ważne jest, aby organy państwa w jak największym zakresie umożliwiały osobom transpłciowym życie w zgodzie ze swą płcią — także przed sądowym ustaleniem płci.

Jeśli osoba transpłciowa nie przeszła jeszcze przez proces uzgodnienia płci prawnej, gdy wybiera ona w formularzu swą płeć rzeczywistą — faktycznie i trwale odczuwaną — to, jeśli jest ona niezgodna z płcią zakodowaną w nr PESEL, system informuje o błędzie. Osoba transpłciowa — nawet, jeśli dysponuje diagnozą lekarską o zaistnieniu transpłciowości, co jest podstawą do wydania orzeczenia o ustaleniu płci — jest więc zmuszona do wskazania swojej płci metrykalnej, niezgodnej z rzeczywistą.

Taki stan rzeczy nie tylko narusza godność i prawo do prywatności osób transpłciowych, ale powoduje podanie nieprawdziwych danych. Podobny problem dotyczy odpowiedzi dostępnych w formularzu w zakresie płci osób niebinarnych. W formularzu możliwy jest wyłącznie wybór między płcią męską i żeńską. Uniemożliwia to osobom niebinarnym prawidłowe oznaczenie swej tożsamości płciowej. Ponadto wątpliwości dotyczą danych osób żyjących w związkach jednopłciowych, które zawarły związek małżeński według prawa innego państwa.

A za wskazanie nieprawdziwych danych grozi odpowiedzialność karna. W przypadku osób transpłciowych, niebinarnych i które zawarły jednopłciowy związek małżeński za granicą powstaje poważna wątpliwość, czy mają one w ogóle możliwość sprostania temu obowiązkowi. Co do osób, które zawarły jednopłciowy związek małżeński za granicą, rekomenduje zaś zapewnienie odpowiedniej informacji o tym, jak powinien Podtrzymuje traktowanie ludzi wypełniony formularz spisowy.

Mniejszości narodowe i etniczne Dla mniejszości etnicznych i narodowych spis to fundamentalne narzędzie pozwalające na oszacowanie ich liczebności.

Zapobieganie leczeniu artrozy Masc dla wiezadel i stawow lokciowych

Od tego zależy w dużym stopniu rozdział środków z budżetu państwa oraz dotacji europejskich służących podtrzymaniu ich tożsamości. Zgodnie z art.

| Rzecznik Praw Obywatelskich

Tymczasem są osoby, które wskazują na brak możliwości wpisywania w formularzu spisu danych osobowych zgodnych z zapisanymi w dokumentach tożsamości. Może bo być sprzeczne z art. Może to mieć znamiona dyskryminacji ze względu na narodowość lub pochodzenie etniczne i skutecznie zniechęcać członków mniejszości do spisu.

Blokując niepolskie znaki diakrytyczne, obecny formularz nie tylko utrudnia członkom mniejszości korzystanie z praw. Uniemożliwia Podtrzymuje traktowanie ludzi udzielanie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Tym samym staje w sprzeczności ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań w r. Kolejnym problemem jest niekompletny katalog materiałów promocyjnych skierowanych do mniejszości narodowych i etnicznych zamieszczony na stronie internetowej spisu. Materiały są dostępne w wersjach: czeskiej, kaszubskiej, rosyjskiej, słowackiej, ukraińskiej i białoruskiej.

Nie ma zaś materiałów w języku najliczniejszej mniejszości — niemieckiej. Takie zawężanie katalogu materiałów promocyjnych tylko do kilku mniejszości budzi obawy RPO.

Może bowiem wpłynąć na zaniżenie deklarowanej liczby członków mniejszości. Adam Bodnar pyta zatem prezesa GUS: jakie działania zostały podjęte w celu umożliwienia obsługi ankiety przy pomocy samej klawiatury oraz możliwości odczytania pytań zawartych w formularzu przez program czytający? Macieja Lisa, pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, który aktywnie Podtrzymuje traktowanie ludzi w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, powołanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ubogich.

Nagroda jest także elementem wsparcia i promocji osób oraz organizacji zaangażowanych w działania służące równemu traktowaniu osób z niepełnosprawnościami i poszanowaniu gwarantowanych im praw.

Wspierając aktywistów, pragniemy wyrazić solidarność z całym środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, a także włączyć się w walkę o należne im prawa. RPO stojąc na straży wolności i praw wszystkich obywateli przypomina jednocześnie, że art. Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 10 tys. Może być przyznawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą.

Kandydatów z całej Polski mogą zgłaszać organizacje społeczne i uczelnie wyższe. Wiedząc, jak wiele jest osób i organizacji, które mają szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami, chcemy uhonorować najlepszych. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą e-mailową pod adresem: nagroda.