Zadziałało jak zastrzyk z adrenaliny. Kro´lewskiej 41, mieszkał brat matki Stanisław Krukowski, lekarz i wielki miłos´nik esperanta.

T u w i m, Ło´dzkie pory roku, Warszawas. D r o z d o w s k a, Julek, [w:] Wspomnienia o Julianie Tuwimie, red. Jedlicka, M. Toporowski, Warszawas. Był on niezwykle muzykalny [ Z roku na rok, z coraz wie˛kszym zachwytem wsłuchiwałem sie˛ w mazurki, etiudy i nokturny.

Podtrzymuje chorych z bujego krzesla

Zwłaszcza scherzo b-moll doprowadzało mnie wo´wczas do transu i szcze˛s´liwych łez Dorastaja˛ce dzieci z coraz wie˛kszym niepokojem obserwowały konflikty, narastaja˛ce mie˛dzy rodzicami: W domu u nas, niestety, cze˛sto panowała cie˛z˙ ka, napie˛ta atmosfera, groz˙ a˛ca kro´tkimi spie˛ciami, kto´rych bałam sie˛ panicznie, a kto´rych istoty my, dzieci, nie moglis´my w tamtych czasach zrozumiec´.

Sedno rzeczy polegało na zupełnie niedobranym małz˙ en´stwie naszych rodzico´w.

Podtrzymuje chorych z bujego krzesla

Pamie˛tam, z˙ e ojciec na swoje szes´ciotygodniowe urlopy wyjez˙ dz˙ ał za granice˛ zawsze sam, a my obydwoje z matka˛ jez´dzilis´my do podło´dzkiego Bedonia, a po´z´niej do Inowłodza. Z roku na rok mie˛dzy rodzicami narastały wzajemne z˙ ale i pretensje, rosła obcos´c´, kto´ra z czasem wywołała w matce nerwice˛ i jaka˛s´ wyraz´na˛ nieche˛c´ do ojca. W r. Tu czekała niespodzianka w postaci nowego mieszkania.

Ulica Dzielna 50 dzis´ ul. Narutowicza 56 Wybuch wojny zmusił władze rosyjskie do ewakuacji najwaz˙ niejszych urze˛do´w i instytucji, ws´ro´d nich znalazły sie˛ ro´wniez˙ banki, maja˛ce swoje centrale w Rosji.

Izydor Tuwim pozostał bez pracy, a skromna emerytura nie pokrywała koszto´w duz˙ ego mieszkania przy ul.

Trzeba było zno´w przeprowadzic´ sie˛ do oficyny, tym razem na ul. Dzielna˛, w pobliz˙ e dworca kolejowego i duz˙ ego placu Targowego. Krewna poety, Ewa Drozdowska, tak wspomina tamte dni: Wybuch wojny zastał Julka i siostre˛ w Inowłodzu, ska˛d tez˙ natychmiast wro´cili do Łodzi; zajechali juz˙ nie na Andrzeja 40, lecz na ulice˛ Dzielna˛, doka˛d przeprowadzili sie˛ rodzice.

Wzmiankuje˛ o przeprowadzce dlatego, z˙ e Julek wychodza˛c do miasta cze˛sto przechodził obok naszych okien parterowych, gdzie stara niania zabawiała i karmiła Hanke˛, moja˛ kilkumiesie˛czna˛ co´reczke˛, ulubienice˛ Julka.

Przystawał zawsze koło okna i zabawiał dziecko. Jakis´ czas po´z´niej co´rka moja otrzymała od Julka wierszyk: Hani Ch. Jaka grzeczna Haneczka! T u w Bol zlacza lokcia m, Czarodziej, [w:] t a z˙dz.

Uploaded by

Czy smakuje bułeczka? Otrzyj, Haniu, usteczka Grzeczne dzieci tak jedza˛ Wszyscy Hani powiedza˛: Jaka grzeczna Haneczka18! Wydany w tym czasie informator adresowy, kto´rego fragment odnalazłem ws´ro´d starych druko´w, wymienia kilkunastu ło´dzkich literato´w i dziennikarzy, a mie˛dzy nimi ro´wniez˙ Juliana Tuwima jako Rocha Podtrzymuje chorych z bujego krzesla i jego siostre˛ Irene˛, oboje pod adresem ul. Dzielna Jesienia˛ r. I zabierałem do Warszawy Malen´ki s´wiatek sno´w i zmo´r: Te dwie, olbrzymie niegdys´, szafy, Gobelin płowy, zegar, sto´ł Rozła˛ka z rodzinnym miastem nie była łatwa, ale bliskos´c´ stolicy ułatwiała cze˛ste powroty do rodzinnego domu.

Podtrzymuje chorych z bujego krzesla

Aleja Spacerowa 27 m. Kos´ciuszki Od 14 listopada r. Poeta był zameldowany w mieszkaniu rodzico´w do s´lubu w r. Tu, przy ul.

Kro´lewskiej 41, mieszkał brat matki Stanisław Krukowski, lekarz i wielki miłos´nik esperanta. Te˛sknota do rodzico´w oraz zaproszenia na wieczory literackie zache˛cały Tuwima do odwiedzin Łodzi. Marian Piechal, jego młodszy kolega gimnazjalny, przypomniał te kontakty: Tuwim cze˛sto przyjez˙dz˙ ał do swoich rodzico´w, do Łodzi, mieszkali oni w alei Kos´ciuszki. Na jedno z takich spotkan´ w nieistnieja˛cej juz˙ dzis´ kawiarni przy ul. T u w i m, Kwiaty polskie, s. Tuwim czytał wiersz po wierszu [ W zbiorach Muzeum Historii Łodzi zachował sie˛ list polecaja˛cy Mariana Piechala do Grydzewskiego, datowany 28 paz´dziernika r.

Protokol sigmy

Ba˛dz´ łaskaw w mojem imieniu zwro´cic´ sie˛ do p. Marjana Steinsberga i powiedziec´ mu, z˙ e koniecznie nalez˙ y wydac´ ten tom wierszy. Sa˛ s´ro´d nich utwory przepie˛kne. Two´j Julian S Kiedy wydanie wierszy przecia˛gało sie˛, zniecierpliwiony Tuwim wydał je własnym sumptem. Przekazał im swo´j wiersz Noc ubogiego człowieka i zorganizował 12 kwietnia r. Brackiej: [ Jak Komandor kamienny, jak pomnik, Kroczył hardy, rozpaczliwie przytomny: W blasku sławy, koniaku i słon´ca Syn do domu odprowadzał ojca W sierpniu r.

Wtedy, 4 maja r.

Welcome to Scribd!

A jeszcze tak niedawno, w listopadzie r. Moz˙ e sobie pani wyobrazic´, jakie wzruszenie mnie ogarnia na te˛ mys´l. Mam do Pani sentymentalna˛ pros´be˛: prosze˛ sie˛ przejs´c´ na Aleje˛ Kos´ciuszki 27, dowiedziec´ sie˛ kto mieszka na pierwszym pie˛trze z frontu, na lewo od klatki schodowej a na prawo, gdy sie˛ stoi na ulicy twarza˛ do frontu domu — i napisac´ mi. Zrobi to Pani? Było to mieszkanie 20 21 22 M. P i Podtrzymuje chorych z bujego krzesla c h a l, Poezja i cos´ wie˛cej, Ło´dz´s.

Oryginał w zbiorach Muzeum Historii Miasta Łodzi. T u w i m, Gawe˛da rymowana o ojcu i synu, [w:] t e n z˙ e, Miasto i rym, Ło´dz´ Siadywali na balkonie — i wypatrywali syna, co od czasu wpadał do Łodzi Teraz z˙ ałuje˛ Ale dosyc´ o tym, bo zaczne˛ beczec´. Ulica Kro´tka 12 dzis´ ul. Traugutta Podczas kwerendy archiwalnej natkna˛łem sie˛ niespodziewanie na karte˛ meldunkowa˛ Juliana Tuwima i jego z˙ ony Stefanii, Podtrzymuje chorych z bujego krzesla 9 sierpnia r.

Kro´tka W tej pie˛knej kamienicy mieszkał od kilku lat brat Stefanii i to chyba on załatwił sprawy meldunkowe. Tuwimowie przenies´li sie˛ do Łodzi w gora˛cym okresie najazdu bolszewickiego na Polske˛, gdy wrogie armie stały na przedpolach stolicy.

Niestety, nie wiemy, ile tygodni małz˙ onkowie mieszkali w tymczasowej kwaterze, prawdopodobnie w kon´cu sierpnia wro´cili do Warszawy na ul. Warto w tym miejscu przypomniec´, z˙ e wczes´niej przy ul.

Jedno słowo: Wypisz — wymaluj — Soplicowo. Kwiaty polskie Gars´c´ realio´w Soplicowo stworzone przez Mickiewicza stało sie˛ w społecznej recepcji wzorem szcze˛s´liwego ładu i zakorzenienia.

Naprawa tapicerowanego siedziska z krzesła

Taka˛ role˛ spełnił Inowło´dz w biografii Tuwima. Od roku do kon´ca swoich dni był z Inowłodzem zwia˛zany sentymentalnie i jednoczes´nie bardzo prawdziwie i realnie. Soplicowo Tuwima, w przeciwien´stwie do Mickiewiczowskiego, istniało i istnieje naprawde˛. Nie zasłuz˙ yło sobie jednak na skrupulatniejsza˛ uwage˛ badaczy.

Okres´lane jest dos´c´ abstrakcyjnie lub lakonicznie, np. Te swoiste korelaty słowne to s´wiadectwo zastanawiaja˛ce, zwaz˙ ywszy istotnos´c´ miejsca w geografii serdecznej Tuwimowego z˙ ycia i przestrzeniach jego two´rczos´ci. Sa˛dze˛, z˙ e portret Tuwima — człowieka i two´rcy — bez pełniejszego obrazu realio´w inowłodzkich jest zuboz˙ ony, a zrozumienie wielu fragmento´w Kwiato´w polskich — niemoz˙ liwe. R a t a j s k i e j Kraj młodos´ci szcze˛s´liwy. S´ ladami Juliana Tuwima po Łodzi i ziemi ło´dzkiej, Ło´dz´ W y k a, Bukiet z całej epoki, [w:] t e n z˙ e, Rzecz wyobraz´ni, Krako´ws.

Tuwima do dyrektora szkoły, dzieci szkolnych i mieszkan´co´w Inowłodza. Korespondencja, BUŁ, Ło´dz´. Waz˙ nym z´ro´dłem uzupełniaja˛cym i cze˛sto wzbogacaja˛cym wspomnienia brata sa˛ podro´z˙ e w przeszłos´c´ Ireny Tuwim, zawarte w zbiorze Ło´dzkie pory roku7. Trwałe zakorzenienie w inowłodzkim Soplicowie odczytujemy dzis´ takz˙ e z korespondencji Tuwima z dyrektorem szkoły, Jo´zefem Dyło, dziec´mi i dorosłymi mieszkan´cami Inowłodza, oz˙ ywionej z obu stron w latach — Swoista˛ kronika˛ wie˛zi Tuwimowej z Inowłodzem, oparta˛ na relacjach, rozmowach z mieszkan´cami nadpilickiego miasteczka oraz na korespondencji sa˛ wspomnienia Jo´zefa Dyły, zatytułowane A wsze˛dzie te˛skniłem za Inowłodzem9 jest to zwrot zaczerpnie˛ty z jednego z listo´w Tuwima.

Sprawa zwia˛zku Tuwima z Inowłodzem jest tez˙ przedmiotem kilku wspomnien´, zawartych w tomie pod redakcja˛ W. Jedlickiej i M. Toporowskiego pt. Wspomnienia o Julianie Tuwimie Sie˛gaja˛c zatem do ro´z˙nych z´ro´deł, powro´c´my w przeszłos´c´, by odtworzyc´ atmosfere˛ waz˙ nego epizodu młodos´ci Tuwima, przedłuz˙ anego przez jego wierna˛ pamie˛c´.