Porównaj Problem: Wydajność przewijania adnotacji w RHP Porównania jest niska, jeśli liczba różnic wynosi lub więcej. Układy, które spełniają wszystkie wymagania mogą kosztować niemało, ale są warteswojej ceny, ponieważ są znacznie łatwiejsze do użycia, gdy konstruktor jest "przyszpilony w kącie" za pomocą problemu związanego z opracowaniem systemu zasilania pracującego z podwyższonym napięciem wejściowym. Dlatego przed wybraniem częstotliwości kluczowania, bardzo dobrym pomysłem jest sprawdzenie parametrów technicznych układu przetwornicy pod kątem minimalnego czasu trwania impulsu PWM.

Niestety, wyższa częstotliwość kluczowania utrudnia osiągnięcie niskiego napięcia wyjściowego ze względu na krótki czas trwania impulsów PWM. W artykule zaprezentowano trzy przetwornice przykładowe, na bazie których zaprezentowano potencjalne korzyści oraz wyzwania, które stawia konstruktorowi praca z dużą częstotliwością.

Wybór aplikacji Rysunek 1. Schemat aplikacji układu TPS Aby pokazać konieczne do osiągnięcia kompromisy wynikające z używania dużej częstotliwości kluczowania, zbudowano trzy niezależne, impulsowe źródła zasilania pracujące z częstotliwościami przełączania wynoszącymi:i kHz.

Zapalenie lokcia wspolnych zapalenia epikondilowego

We wszystkich tych zasilaczach założono napięcie wejściowe wynoszące 48 V, natomiast wyjściowe 5 V i prąd obciążenia 1 A. Ustalono również, że wartość szczyt-szczyt natężenia prądu cewki będzie wynosiła 0,5 A. Zdecydowano się na skonstruowanie każdej z omawianych przetwornic w oparciu o układ scalony TPS produkowany przez Texas Instruments. Dopuszczalne napięcie wejściowe wynosi 60 V a maksymalny prąd obciążenia 1,5 A. Układ TPS wymaga zewnętrznych elementów kompensujących.

Discord - awarie zgłoszone w ciągu ostatnich 24 godzin

Częstotliwość kluczowania może być łatwo ustalana przez konstruktora również za pomocą elementów zewnętrznych. Układ jest przeznaczony do stosowania w przetwornicach przemysłowych pracujących przy podwyższonym napięciu wejściowym. Wybór dławika i kondensatora wyjściowego Zmiana częstotliwości kluczowania wymaga zmiany indukcyjności dławika oraz pojemności kondensatora wyjściowego.

Dla każdej z przetwornic wyznaczono wartości pojemności i indukcyjności posługując Problemy DC. poniższymi równaniami. Pojemność kondensatora można wyznaczyć ze wzoru: gdzie: DV: 50 mV.

Niestety, wyższa częstotliwość kluczowania utrudnia osiągnięcie niskiego napięcia wyjściowego ze względu na krótki czas trwania impulsów PWM.

Tabela 1. Pojemność kondensatora i indukcyjność cewki dla trzech przykładowych częstotliwości kluczowania Wyrażenie 2 uwzględnia, że zastosowany kondensator będzie miał pomijalnie małą rezystancję szeregową ESR - temu założeniu odpowiada zastosowanie kondensatora ceramicznego. Wszystkie kondensatory użyte w opisywanych przetwornicach Problemy DC. kondensatorami ceramicznymi ze względu na niewielkie wymiary i małą wartość ESR.

Mnożnik "2" w równaniu 2 uwzględnia spadek pojemności związany z polaryzacją kondensatora napięciem stałym. Do oceny sprawności poszczególnych przetwornic użyto obwodu pokazanego na rysunku 1. Na schemacie przy niektórych komponentach nie ma wartości. Są to te elementy, które były modyfikowane dla każdej z częstotliwości kluczowania. Filtr wyjściowy zawiera dławik L1 i kondensator C2. Wartości tych komponentów dla wykonanych trzech opracowań umieszczoumieszczono w tabeli 1.

Przetwornice DC/DC. Problemy techniczne przy zasilaniu wysokim napięciem wejściowym

Jak wspomniano, wyliczono je na podstawie wyrażeń 1a Należy zauważyć, że rezystancja stałoprądowa każdego dławika maleje wraz ze wzrostem częstotliwości. Dzieje się tak, ponieważ dławik używany przy wyższej częstotliwości ma mniej zwojów, a tym samym jest mniejsza rezystancja drutu używanego do jego wykonania. Elementy pętli kompensacji wzmacniacza błędu dobrano niezależnie dla każdej częstotliwości przełączania.

Obliczenia umożliwiające dobranie tych elementów są poza ramami artykułu. Minimalny czas załączenia Tabela 2. W przetwornicy buck procent czasu, w którym tranzystor MOSFET jest załączony w czasie cyklu przełączania jest nazywany współczynnikiem wypełnienia i odpowiada stosunkowi napięcia wyjściowego do napięcia wejściowego.

Minimalny czas trwania impulsu PWM skutkuje najmniejszym możliwym do osiągnięcia współczynnikiem wypełnienia, który może być łatwo wyliczony przez wymnożenie minimalnego czasu załączenia oraz częstotliwości kluczowania. Znając minimalny współczynnik wypełnienia, można oszacować najniższe napięcie wyjściowe mnożąc napięcie wejściowe przez niego.

Najniższe napięcie wyjściowe jest również ograniczane Problemy DC. napięcie referencyjne przetwornicy, które w TPS wynosi 0,8 V. W tym przykładzie, napięcie wyjściowe o wartości 5 V może być generowane z częstotliwością przełączania kHz tabela 2.

Cream Veda do stawow

Jeśli częstotliwość kluczowania wynosi 1 MHz, to najniższe, możliwe do uzyskania w tej przetwornicy napięcie wyjściowe wzrasta do około 6 V. Przy próbie uzyskania napięcia niższego od 6 V przetwornica będzie "gubiła impulsy". Alternatywą jest obniżenie napięcia wejściowego lub częstotliwości kluczowania.

W czasie wydania aplikacji Acrobat DC firma Adobe zidentyfikowała poniższe problemy. Problemy wykryte od czasu wydania zostały opisane w osobnych dokumentach pomocy lub informacjach o wydaniu. Jeśli rozwiązaniem problemu jest uaktualnienie oprogramowania do nowszej wersji, w opisie podany jest jej numer.

Dlatego przed wybraniem częstotliwości kluczowania, bardzo dobrym pomysłem jest sprawdzenie parametrów technicznych układu przetwornicy pod kątem minimalnego czasu trwania impulsu PWM. Kontroler przetwornicy zasilającej będzie próbował regulować napięcie wyjściowe, jednak znacznie wzrośnie przy tym napięcie tętnień ze względu na zbyt oddalone impulsy załączające.

Z powodu "gubienia impulsów", wyjściowe napięcie tętnień będzie zawierało komponenty o niższych częstotliwościach, które mogą powodować zaburzenia na wyjściu przetwornicy. Jest również Problemy DC., że pętla ograniczenia prądowego nie będzie działała poprawnie, więc układ scalony nie będzie właściwie reagował na zmiany obciążenia. W niektórych wypadkach jeśli kontroler pracuje nieprawidłowo pętla kontrolna będzie niestabilna.

bol zapalenia stawow

Sprawność i straty mocy Rysunek 2. Kiepska sprawność przekłada się na duże straty mocy, które wymagają zastosowania radiatora lub dodatkowej powierzchni miedzianej na płytce Problemy DC. Przetwornica Problemy DC. małej sprawności wymaga więcej energii do zasilania, co stawia wyższe wymagania źródłom napięcia wejściowego.

Co ważne, straty mocy moją kilka składników - wymieniono je w tabeli 3. Straty występujące na komponentach w trzech opisywanych rozwiązaniach przetwornic wynikają ze strat przewodzenia i przełączania tranzystora FET oraz strat w dławiku.

Rezystancja kanału tranzystora FET oraz straty na układzie scalonym są takie same we wszystkich opracowaniach, ponieważ zastosowano ten sam typ kontrolera z wbudowanym tranzystorem FET.

Ponieważ we wszystkich Problemy DC. zastosowano kondensatory ceramiczne o małej rezystancji ESR, to straty na kondensatorach są pomijalnie małe. Aby pokazać wpływ częstotliwości przełączania na straty mocy, zmierzono sprawność każdej przetwornicy, a wyniki pomiarów pokazano na Problemy DC. 2. Rysunek jasno ilustruje, że sprawność maleje ze wzrostem częstotliwości kluczowania. Aby zwiększyć sprawność przy każdej częstotliwości, trzeba zastosować przetwornicę z tranzystorem o jak najniższej rezystancji kanału w stanie przewodzenia, jak najmniejszym ładunku bramki lub prądzie polaryzującym przy pełnym obciążeniu oraz użyć kondensatorów i cewek o jak najmniejszej rezystancji przy danej częstotliwości.

Wielkość komponentów Tabela 4. Wielkość komponentów i wymagania odnośnie do powierzchni W tabeli 4 umieszczono porównanie powierzchni płytki drukowanej zajmowanej przez trzy omawiane przetwornice z uwzględnieniem wielkości podstawek dławika i kondensatora wyjściowego.

DC Universe Online (PC)

Zalecana wielkość podstawki kondensatora czy dławika jest nieznacznie większa niż samego komponentu i została uwzględniona we wszystkich konstrukcjach przykładowych. Całkowitą powierzchnię wyznaczono przez dodanie obszaru zajmowanego przez każdy komponent: układ scalony, filtr, wszystkie małe rezystory i kondensatory.

Otrzymany wynik przemnożono przez 2, aby uwzględnić wymagane odstępy pomiędzy elementami. Rysunek 3. Wykres Bodego dla częstotliwości kluczowaniai kHz Całkowity obszar, który można zaoszczędzić w przetwornicy kluczowanej z częstotliwością kHz w porównaniu Problemy DC.

kluczowanej z częstotliwością kHz wynosi mm². Warto jednak zauważyć, że w pewnym momencie zaczyna obowiązywać prawo malejących korzyści, Problemy DC. wielkość dławika i kondensatora nie mogą być zredukowane do zera!

Znane problemy | Acrobat DC, Reader DC

Innymi słowy, dalsze podwyższanie częstotliwości kluczowania nie będzie powodowało postępującego zmniejszania się wymiarów płytki, ponieważ ograniczają je wielkości obudów kondensatorów i dławików dostępnych w handlu.

Po prostu dławiki o indukcyjności 15 µH i 33 Problemy DC. zajmują tę samą powierzchnię niejako "wypiętrzając się" w górę. Dławik o indukcyjności 33 µH ma wysokość 3,5 mm, natomiast 15 µH jedynie 2,4 mm.

Olej jodlowy przeciw chorobie stawow

Reakcja na zmianę obciążenia Tabela 5. Reakcja na zmianę Reakcja na zmianę prądu obciążenia jest bardzo dobrym wskaźnikiem jakości źródła zasilania.

Brian Johnson (AC/DC) przez utratę słuchu miał problemy z alkoholem

Pokazany na rysunku 3 wykres Bodego został wykonany dla każdej omawianej przetwornicy. Pokazuje on porównanie reakcji na zmianę obciążenia zależnie od częstotliwości kluczowania.

Jak można zaobserwować, margines fazy dla każdego źródła zasilania leży pomiędzy 45 a 55°, co wskazuje na dobrze tłumioną reakcję na zmianę obciążenia. Szerokość pasma dla wzmocnienia jednostkowego wzmacniacza błędu w układzie TPS wynosi Problemy DC. 2,7 MHz. Aktualne czasy reakcji na zmiany zamieszczono w tabeli 5 z towarzyszącymi im pikami napięcia. Ich wartość jest o wiele niższa przy wyższej częstotliwości kluczowania.

Dzieje się tak ze względu na szersze pasmo wzmacniacza błędu. Jitter Tabela 6. Stosunek jittera do czasu załączenia przy małych współczynnikach wypełnienia Przy wyższych częstotliwościach kluczowania i dużych wartościach współczynnika konwersji, problemem może być szum. Znaczenie zaburzeń jittera rośnie, gdy współczynnik wypełnienia jest niewielki. W tabeli 6 umieszczono stosunek jittera do czasu załączenia dla przetwornicy 5-woltowej zasilanej napięciem 48 V.

Założono Problemy DC. 0,5 V na diodzie oraz 20 ns jitter w węźle fazy. Podsumowanie Przy podjęciem decyzji o wyborze wartości częstotliwości należy koniecznie dokładnie przestudiować kartę katalogową układu kontrolera i odszukać jego kluczowe parametry techniczne, takie jak: minimalny czas załączenia minimum ON timeszerokość pasma przenoszenia wzmacniacza błędu, rezystancja kanału FET oraz straty mocy w tranzystorze FET.

Układy, które spełniają wszystkie wymagania mogą kosztować niemało, ale są warteswojej ceny, ponieważ są znacznie łatwiejsze do użycia, gdy konstruktor jest "przyszpilony w kącie" za pomocą problemu związanego z opracowaniem systemu zasilania pracującego z podwyższonym napięciem wejściowym.