Jeżeli reakcje takie jak alopecja na ograniczonej powierzchni , hiperkeratoza, hiperplazja i łuszczenie są nadal obecne wraz z upływem dniowego okresu obserwacji, badana substancja chemiczna powinna zostać uznana za drażniącą. Z dostępu na powierzchni dłoniowej otwiera się łuskowiec. Należy zastosować inny rodzaj fiksacji podczas odrywania kawałka kości z tyłu paliczka paznokcia. Plecy można wykonać przezstawowo i pozostawić na skórze. Pierwszy warunek w leczeniu złamań paliczków: palec musi uzyskać korzystną funkcjonalnie pozycję, drugi: tylko uszkodzony palec jest przymocowany, reszta musi pozostać wolna, wreszcie trzeci warunek: utrwalenie musi być krótkie, ponieważ wraz z konsolidacją fragmentów może wystąpić fuzja między kością a uszkodzonym ścięgnem pochwa, która utrudnia również przywrócenie ruchu uszkodzonym palcem.

L z Niniejsza metoda badawcza jest równoważna metodzie opisanej w dotyczącej badań wytycznej OECD nr Okresowo dokonuje się przeglądu wytycznych OECD dotyczących badania substancji chemicznych, aby odzwierciedlały one najlepszą dostępną wiedzę Zlamanie przemieszczania utrwalacza. W przeglądzie dotyczącej badań wytycznej TG OECD nr szczególną uwagę poświęcono ewentualnym ulepszeniom w zakresie dobrostanu zwierząt i oceny wszystkich dostępnych informacji na temat badanej substancji chemicznej w celu uniknięcia niepotrzebnych badań na zwierzętach laboratoryjnych.

Zaktualizowana wersja dotyczącej badań wytycznej OECD nr pierwotnie przyjętej w r. W ramach IATA opisano kilka modułów grupujących źródła informacji i narzędzia do analizy danych oraz i przedstawiono wytyczne dotyczące sposobu włączania i wykorzystywania istniejących danych, które uzyskano w ramach badań i metodami niebadawczymi, do celów oceny potencjałów substancji chemicznych pod względem działania drażniącego i żrącego na skórę, a także ii zaproponowano podejście w sytuacji gdy potrzebne są dalsze badania 1.

Artretyzm Złamał falangę palca dłoni. Zamknięte złamania śródstawowe Ludzka szczotka ma złożoną strukturę i wykonuje różne subtelne ruchy. Jest to ciało pracujące, w wyniku czego częściej ulega uszkodzeniu niż inne części ciała. Urazy i choroby dłoni i palców prowadzą do naruszenia ich funkcji, czasowej niepełnosprawności, a często do inwalidztwa ofiary.

Ponadto w razie potrzeby, zamiast jednoczesnego zastosowania u zwierzęcia trzech płatków gazy we wstępnym badaniu in vivo, w powyższej wytycznej zalecane jest sekwencyjne zastosowanie płatków. Definicje działania drażniącego i żrącego na skórę podano w dodatku do niniejszej metody badawczej. W części 1 omówiono pokrótce istniejące danych w siedmiu modułach obejmujących dane dotyczące ludzi, dane in vivo, dane in vitro, dane dotyczące właściwości fizykochemicznych np.

W części 2 przeprowadzono analizę wagi dowodów.

Jeżeli powyższa analiza wagi dowodów okaże się niejednoznaczna, należy przeprowadzić dodatkowe badania, o których mowa w części 3, zaczynając od metod in vitro, przy czym badania in vivo stosuje się w ostateczności. Substancja chemiczna, która ma być zbadana, jest nakładana na skórę zwierzęcia doświadczalnego w pojedynczej dawce; część skóry niepoddana zabiegowi służy jako część kontrolna.

Czas trwania badania powinien być wystarczający do oceny odwracalności lub nieodwracalności zaobserwowanych skutków. Zwierzęta wykazujące ciągłe objawy silnego stresu lub bólu na jakimkolwiek etapie badania powinny zostać uśmiercone w sposób humanitarny, a badana substancja chemiczna oceniona stosownie do zaobserwowanych skutków. Kryteria podejmowania decyzji o uśmiercaniu zwierząt w stanie agonalnym lub cierpiących silny ból określono w osobnych wytycznych 2.

Preferowanym gatunkiem zwierzęcia laboratoryjnego jest królik albinos; wykorzystywane są zdrowe młode dorosłe króliki. W przypadku wykorzystania innych gatunków należy podać uzasadnienie. Przygotowanie zwierząt 7. Na około 24 godziny przed przeprowadzeniem badania należy krótko przyciąć sierść z powierzchni grzbietowej tułowia zwierząt.

Należy unikać otarć skóry; należy wykorzystywać wyłącznie zwierzęta ze zdrową nienaruszoną skórą. Niektóre szczepy królików mają kępy futra, których gęstość jest większa w określonych porach roku.

Takie obszary gęstego futra nie powinny być używane jako miejsca badań. Warunki utrzymywania i karmienia 9. Zwierzęta należy trzymać oddzielnie. W Zlamanie przemieszczania utrwalacza królików temperatura w pomieszczeniach dla zwierząt doświadczalnych powinna wynosić 20 °C ± 3 °C.

Oświetlenie powinno być sztuczne w cyklu 12 godzin z dostępem światła i 12 godzin Dynia z chorobami stawow dostępu światła. Do żywienia można stosować konwencjonalne pasze laboratoryjne z nieograniczonym dostępem do wody pitnej. Badana substancja chemiczna powinna zostać zaaplikowana na małym obszarze skóry około 6 cm2 i przykryta płatkiem gazy przytrzymywanym na miejscu przy pomocy taśmy niedrażniącej.

W przypadku gdy bezpośrednie zaaplikowanie badanej substancji chemicznej nie jest niemożliwe np. Gaza powinna luźno przylegać do skóry i powinna być przyczepiona do skóry na czas trwania narażenia przy pomocy odpowiedniego opatrunku półokluzyjnego.

Jeżeli badana substancja chemiczna została nałożona na płatek gazy, powinna zostać przyczepiona do skóry w sposób zapewniający dobry kontakt i równomierne rozprowadzenie badanej substancji chemicznej na skórze. Należy zapobiec dostępowi zwierzęcia do gazy oraz spożyciu lub inhalacji badanej substancji chemicznej przez zwierzę.

  • Złamał falangę palca dłoni. Zamknięte złamania śródstawowe
  • Усмехнулся .

Badane substancje chemiczne w stanie ciekłym są na ogół stosowane w stanie nierozcieńczonym. W przypadku badania substancji stałych które w razie potrzeby można sproszkować badana substancja chemiczna powinna zostać rozcieńczona przy użyciu minimalnej ilości wody lub, o ile to konieczne, innego odpowiedniego nośnikawystarczającej do zapewnienia dobrego kontaktu ze skórą.

Jeżeli stosowany jest inny nośnik niż woda, potencjalny wpływ nośnika na podrażnienia skóry przez badaną substancję chemiczną powinien być minimalny lub żaden.

Złamał falangę palca dłoni. Zamknięte złamania śródstawowe

O ile to możliwe, na zakończenie okresu narażenia, który na ogół trwa 4 godziny, pozostałości badanej substancji chemicznej powinny zostać usunięte przy użyciu wody lub innego odpowiedniego rozcieńczalnika w sposób pozwalający na uniknięcie zmian w zaistniałej reakcji oraz nienaruszenie naskórka. Poziom dawki Na badany obszar skóry aplikowana jest dawka 0,5 ml cieczy lub 0,5 g ciała stałego lub pasty.

Jeżeli na podstawie analizy wagi dowodów lub wcześniejszych badań in vivo oceniono, że badana substancja chemiczna może mieć działanie żrące, drażniące lub niesklasyfikowane, nie są wymagane dalsze badania in vivo. Jednakże w przypadkach Zlamanie przemieszczania utrwalacza istnieje potrzeba dostarczenia dodatkowych danych, przeprowadza się badanie in vivo przy użyciu jednego zwierzęcia z zastosowaniem procedury opisanej poniżej.

Na skórę zwierzęcia nakłada się maksymalnie do trzech płatków gazy z badaną substancją. Pierwszy płatek gazy jest usuwany po trzech minutach.

Jeżeli nie zaobserwowano żadnych poważnych reakcji skórnych, drugi płatek gazy jest nakładany w innym miejscu i usuwany po godzinie. Jeżeli obserwacje na tym etapie wskazują na to, że narażenie można wydłużyć w sposób humanitarny do czterech godzin, trzeci płatek gazy jest nakładany i zdejmowany po czterech godzinach, a reakcja klasyfikowana punktowo.

Можно включить свет. - он стукнул по стене, и на середину комнаты вылетел светляк.

Jeżeli działanie żrące zostaje stwierdzone po jednym z trzech sekwencyjnych narażeń, badanie zostaje natychmiast przerywane.

W przypadku niestwierdzenia działania żrącego po usunięciu ostatniego płatka gazy, zwierzę jest poddawane obserwacji przez okres 14 dni, o ile wcześniej nie rozwinie się uszkodzenie skóry.

W przypadku gdy nie przewiduje się, że badana substancja chemiczna może powodować działanie żrące, lecz może wywoływać podrażnienia, należy zaaplikować jednemu zwierzęciu jeden płatek gazy na czas czterech godzin.

Badanie potwierdzające Badanie in vivo działania drażniącego na skórę przy wykorzystaniu dodatkowych zwierząt